01 mrt 2012 18:51

Instemming met het verdrag inzake maatregelen voor de bescherming van kinderen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen dat België op 1 april 2003 heeft ondertekend.

Het gemengde verdrag ligt in het verlengde van het Verdrag van 's-Gravenhage van 5 oktober 1961 betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen. Het benadrukt de bescherming van kinderen in internationale situaties en versterkt de bestaande regels van de internationale en Europese instrumenten ** die België al toepast. Het hoger belang van het kind en de internationale samenwerking staan voorop.

Het is een verdrag van internationaal privaatrecht dat conflicten op het vlak van de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van kinderen van minder dan achttien jaar tussen rechtsstelsels van de staten voorkomt. Het regelt niet het materieel recht met betrekking tot het beheer van de persoonlijke en materiële belangen van kinderen van minder dan achttien jaar, aangezien deze regels nog steeds tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren.

* 19 oktober 1996.

** Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, Verdrag van 's-Gravenhage van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie

Verordening "Brussel IIbis"