18 jul 2020 09:27

Instemming met het verdrag over werkzaamheden in de visserijsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin een voorontwerp van wet goed dat instemt met verdrag nr. 188 over werkzaamheden in de visserijsector, dat door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 96e zitting op 14 juni 2007 in Genève werd goedgekeurd.

Het verdrag heeft tot doel de vissers fatsoenlijke voorwaarden te bieden voor het werk aan boord van vissersvaartuigen door minimumnormen vast te stellen. De nieuwe normen bevatten bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de werknemers in de visserijsector:

  • betere gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk, medische zorg op zee en aan wal voor gewonde of zieke zeevarenden genieten
  • voldoende rusttijden voor hun gezondheid en veiligheid krijgen
  • beschermd worden door een arbeidsovereenkomst
  • voor zover de nationale wetgeving daarin voorziet, hetzelfde niveau van sociale-zekerheidsbescherming als andere werknemers genieten

De bepalingen van het verdrag moeten er ook voor zorgen dat vissersvaartuigen zo worden gebouwd en onderhouden dat de leefomstandigheden van de werknemers in deze sector rekening houden met de lange perioden die ze aan boord en op zee doorbrengen. Het verdrag helpt ook onaanvaardbare vormen van arbeid te voorkomen voor alle vissers en met name voor migrerende werknemers in de sector.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.