07 okt 2016 16:19

Instemming met het verdrag tussen België en Marokko over de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Marokko over de sociale zekerheid.

Met Marokko bestond er reeds een sociale zekerheidsverdrag, maar dat dateert van 1968. Na ongeveer 50 jaar was het tijd om dit verdrag te actualiseren aan de nieuwe wetgevingen van beide landen en de nieuwe principes.

De overeenkomst, gedaan in Brussel op 18 februari 2014, regelt de toestand van de werknemers die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Marokkaanse sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen. Hierbij worden zowat alle taken van de sociale zekerheid geviseerd:

  • ziekte- en moederschapsverzekering
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit
  • gezinsbijslag

De overeenkomst heeft volgende oogmerken:

  • het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Marokkaanse onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Marokko
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken