05 mrt 2021 16:44

Instemming met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking.

De Balkan is voor de Belgische politiediensten een prioritaire regio. Uit analyses van de federale politie en van Europol blijkt dat de landen van voornamelijk de Westelijke Balkan van grote invloed zijn op de Belgische en Europese veiligheid. Servië is echter de grootste van de staten die voortkomen uit voormalig Joegoslavië, en speelt een belangrijke rol op het vlak van migratiestromen naar de Europese Unie, rekening houdend met de ligging op de Balkanroute.

Om de samenwerking met de politiediensten van de landen van de Balkan te faciliteren, heeft de Belgische politie tevens verbindingsofficieren in de regio geplaatst. Ook voor Servië werd een Belgische verbindingsofficier geaccrediteerd, namelijk deze met standplaats te Boekarest. De EU voert momenteel gesprekken met de Servische Republiek over mogelijke toetreding. Tevens heeft Europol een operationeel samenwerkingsakkoord gesloten met het land. Echter, de politiesamenwerking met de Servische autoriteiten, en in het bijzonder de uitwisseling van informatie en het statuut van de verbindingsofficier geaccrediteerd voor Servië, hebben nood aan een duidelijker juridisch kader. Daarom werd op 7 februari 2017 in Belgrado een bilaterale overeenkomst inzake politiesamenwerking afgesloten met Servië, om deze samenwerking nog verder te versterken en te officialiseren.

België en Servië gaan in de overeenkomst de verbintenis aan om zo ruim mogelijk samen te werken en elkaar bijstand te geven bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. De samenwerking slaat in eerste instantie op de uitwisseling van politiële informatie, die steeds met inachtneming van het nationale en internationale recht moet gebeuren, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De rol van de verbindingsofficier geaccrediteerd voor Servië (en van de Servische verbindingsofficier in Brussel) wordt verduidelijkt en wettelijk vastgelegd. Daarnaast maakt de overeenkomst het bijvoorbeeld ook mogelijk om elkaar technische bijstand te geven en praktische ervaringen uit te wisselen en om samen te werken op vlak van de opleiding van politieambtenaren. De overeenkomst zal effectief in werking treden na het beëindigen van de parlementaire ratificatieprocedures in de twee landen.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.