18 jun 2021 17:46

Instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen.

Dit verdrag, gesloten te Santiago de Compostella op 25 maart 2015, beoogt de preventie en bestrijding van het ongeoorloofd wegnemen van organen en van het gebruik ervan (met name voor transplantatie of voor onderzoek), alsook van het makelaarschap in organen en van de omkoping om die praktijken in de hand te werken. Het verdrag beoogt ook de bescherming van de rechten van de slachtoffers, in aanvulling op het Verdrag van Warschau van de Raad van Europa betreffende de mensenhandel. Geen enkel land mag de problematiek van de orgaanhandel ontkennen, aangezien de ratio tussen vraag en aanbod inzake organen in meer of mindere mate aanzienlijk is naar gelang de Staat.

De instemming met het verdrag zal België ertoe aanzetten om verder te gaan met enerzijds acties tot responsabilisering van de medische en wetenschappelijke sector en anderzijds met acties tot sensibilisering van kandidaat-ontvangers over de onwettigheid en de gevaren die verbonden zijn aan orgaanhandel. Ook maakt het verdrag een vlottere informatie-uitwisseling tussen staten mogelijk.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.