28 sep 2018 17:51

Instemming met twee internationale akten over intellectuele eigendom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat instemt met twee internationale akten over de bescherming van kweekproducten en de verlening van Europese octrooien.

Het gaat om de instemming met de volgende internationale akten:

  • het internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten, van 2 december 1961, zoals herzien te Genève, op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991 (het UPOV-Verdrag)
  • het verdrag over de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen, op 17 oktober 2000 (het Protocol van Londen)

Het UPOV-Verdrag, waarvan België tot nu toe enkel de aanvankelijke tekst en de herzieningsakte van 1972 bekrachtigde, beoogt de bescherming van de kweekproducten te verzekeren door een systeem sui generis en door middel van de harmonisatie van de beschermingsvoorwaarden op internationaal niveau. Het UPOV-Verdrag, zoals herzien door de Akte van 1991, strekt ertoe bepaalde domeinen van de bescherming van kweekproducten zoals de minimale beschermingsvoorwaarden, het gamma van beschermbare rassen en de omvang van de kwekersrechten uit te breiden of te verduidelijken.

Het Protocol van Londen, dat momenteel door 21 lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie geratificeerd is, strekt ertoe de vertaalkosten van Europese octrooien te beperken wanneer de houder ervan ze wenst te valideren in deze staten. De lidstaten die het protocol ratificeren, verbinden zich ertoe om, onder bepaalde voorwaarden, geen vertaling te eisen om Europese octrooien op hun grondgebied te valideren. Het Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien voorziet namelijk in de mogelijkheid voor elke lidstaat van de Europese Octrooiorganisatie om een vertaling naar één van zijn officiële talen te eisen indien het Europees octrooi zoals verleend, voortgezet in gewijzigde vorm, of beperkt door het Europees Octrooibureau niet is opgesteld in een van zijn officiële talen.

Zowel het UPOV-Verdrag als het Protocol van Londen werden reeds in de Belgische interne rechtsorde geïmplementeerd. Het huidige voorontwerp van wet vormt bijgevolg het sluitstuk op de modernisatie van het juridisch kader inzake intellectuele eigendom in België en laat ons land toe om tot de meest recente internationale instrumenten binnen het domein van de intellectuele eigendom toe te treden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.