12 okt 2018 18:13

Instemming met twee verdragen over de veiligheid op zee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met het protocol van 2005 bij het verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart enerzijds, en van vaste platforms op het continentale plat anderzijds.

Het Suppression of Unlawful Acts Protocol (SUA), gedaan te Londen op 14 oktober 2005, heeft tot doel om van het bestaande Protocol van 1988 dat alleen betrekking heeft op misdrijven tegen de directe veiligheid van schepen op volle zee en de directe platformen op het continentaal plat, een ruimer antiterrorisme-instrument te maken. Het zorgt met andere woorden voor een aanzienlijke verruiming van de al in het oorspronkelijk verdrag opgenomen strafbaarstellingen.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.