30 sep 2005 14:00

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Aanduiding van de organen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vertegenwoordigen om in rechte op te treden in rechtsgeschillen.

Aanduiding van de organen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vertegenwoordigen om in rechte op te treden in rechtsgeschillen.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en gelijke kansen. Een grondige studie bracht aan het licht dat de vraag wie het Instituut kan vertegenwoordigen voor het optreden in rechte duidelijk dient te worden omschreven. Het ontwerp verduidelijkt dat de Raad van bestuur in rechtsgeschillen de beslissing neemt om in rechte op te treden. Bij hoogdringendheid kan de directie de beslissing nemen die nodig is. Het ontwerp houdt rekening met de Europese Richtlijnen 76/207/EEG en 2002/73 EG. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.