18 sep 2009 12:38

Instituut voor de nationale rekeningen

Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Jean Hindriks, professor aan de Université catholique de Louvain (UCL), benoemt als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse. Hij vervangt mevrouw Muriel Dejemeppe, aan wie eervol ontslag wordt verleend, en voleindigt haar mandaat.

(*) koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de prijsobservatie en -analyse.