22 apr 2022 15:33

Integratie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in de FOD BOSA

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging, Mathieu Michel, een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed betreffende de integratie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Om een meer geïntegreerde aanpak te creëren die zal zorgen voor meer synergie en efficiëntiewinst, voorziet dit ontwerp van koninklijk besluit de volgende maatregelen:

  • overdracht van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging naar de FOD BOSA
  • het Sturingscomité voor Administratieve Vereenvoudiging wordt opgericht binnen de FOD BOSA
  • overplaatsing van opdrachthouders en uitvoerend personeel van de DAV naar de FOD BOSA
  • opheffing van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het agentschap voor administratieve vereenvoudiging

De taken van administratieve vereenvoudiging worden voortaan opgenomen in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 tot oprichting van de FOD BOSA. Een voorontwerp van wet voorziet dan ook in de wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 ter bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en het KB van 23 december 1998 wordt opgeheven.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Voorontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap