17 mrt 2023 16:51

Interdepartementale provisie “nieuw beleid”: verdeling van de eerste schijf

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verdeling van de eerste schijf van de interdepartementale provisie “nieuw beleid” met betrekking tot twee dossiers voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Het gaat meer bepaald om:

  • de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie nieuw beleid voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid voor 2023 ten bedrage van 20.384.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten
  • de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie nieuw beleid voor de toelagen brandweer voor 2023 ten bedrage van 2.000.000 euro in vastleggingskredieten en 2.000.000 euro in vereffeningskredieten.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid