22 dec 2023 20:41

Interfederaal coördinatiemechanisme voor de bestrijding van antisemitisme

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy de interfederalisering van het coördinatiemechanisme voor de bestrijding van antisemitisme goed.

Op 8 november 2022 richtte de staatssecretaris voor Gelijke Kansen het nationaal coördinatiemechanisme voor de bestrijding van antisemitisme op ter vervanging van de vroegere waakzaamheidscel. Dat coördinatiemechanisme staat op federaal niveau in voor de coördinatie van de bestrijding van antisemitisme in de brede betekenis van het woord.

Een gerichte bestrijding van antisemitisme vereist evenwel niet enkel een transversale aanpak, maar ook samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus. De deelname van de gefedereerde entiteiten aan het coördinatiemechanisme laat toe om op het gebied van de bestrijding van antisemitisme op structurele wijze overleg te plegen en informatie uit te wisselen tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

Daartoe wordt een nota met toelichting over de voorgestelde structuur en werkwijze van het coördinatiemechanisme voorgelegd aan de verschillende regeringen. Op 15 januari 2024 is een eerste plenaire vergadering voorzien waarbij de gefedereerde entiteiten formeel worden betrokken en waarbij aan de werkgroepen een mandaat wordt gegeven voor 2024.