05 mrt 2021 16:44

Interfederaal en intersectoraal plan 'Women in Digital'

De ministerraad keurt het interfederaal en intersectoraal plan 'Women in Digital' goed.

Het doel van dit plan is België een coherente strategie aan te reiken om de coördinatie en synergie te bevorderen tussen de verschillende initiatieven die worden genomen om vrouwen in STEM/ICT op alle beleidsniveaus in ons land te bevorderen.

Die strategie is gebaseerd op de volgende vijf strategische doelstellingen: 

  • ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector (ICT/STEM)
  • het bevorderen van de integratie van vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of in de digitale sector
  • het bevorderen van het behoud van vrouwen in de digitale sector
  • het creëren van nieuwe imago’s
  • het wegwerken van de genderkloof in de specifieke doelgroepen

Elke minister kan de nodige maatregelen treffen om het plan te boosten, in functie van zijn/haar bevoegdheden.

Het plan kadert in 'Commitment on women in Digital', een verklaring die België in 2019 ondertekende, waarmee ons land zijn belangstelling onderstreepte voor de bevordering van vrouwen in STEM/ICT-sectoren op Europees niveau.

Het plan wordt voorgelegd aan het Overlegcomité. De FOD Economie zal gedurende vijf jaar elke maand maart voor de monitoring zorgen.