23 dec 2008 11:00

Interministeriële conferentie drugs

Oprichting van de interministeriële conferentie drugs

Oprichting van de interministeriële conferentie drugs

De ministerraad heeft op voorstel van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx de nieuwe interministeriële conferentie drugs in de omzendbrief van 23 april 2008 opgenomen en zal het dossier voorleggen aan het overlegcomité. De oprichting van de interministeriële conferentie sluit aan op het samenwerkingsakkoord voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid van september 2002 tussen de staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeeschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten (*).

Volgens dat akkoord verbinden de vermelde instellingen er zich toe overleg te plegen om het beleid op het vlak van de preventie van druggebruik, het hulpverlenings- en behandelingsaanbod, de controle van de productie, de handel en de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen op elkaar af te stemmen. Het gaat om alle legale en illegale drugs, zoals tabak, alcohol, benzodiapines en psychoactieve stoffen. 

De interministeriële conferentie beslist over de voorstellen van coördinatie en afstemming inzake het globale en geïntegreerde beleid. Ze keurt de jaarrekeningen en de begroting van de cel goed en duidt de coördinator en adjunct-coördinator van de cel aan.

Om de interministeriële conferentie te ondersteunen en de doelstellingen te bereiken wordt een algemene cel drugsbeleid opgericht samengesteld uit 17 leden van de federale regering en 18 leden van de deelregeringen, een coördinator en adjunct-coördinator.

 (*) uitvoering van de federale beleidsnota drugs van 19 januari 2001.