13 nov 2009 12:43

Internationaal verdrag

Ratificatie van het verdrag tussen België en Kroatië betreffende de politiesamenwerking

Ratificatie van het verdrag tussen België en Kroatië betreffende de politiesamenwerking

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de ratificatie van het verdrag over de politiesamenwerking tussen België en Kroatië.  Op 19 oktober 2004 had toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, samen met zijn Kroatische collega te Zagreb het verdrag ondertekend.

De voornaamste doelstelling is om de samenwerking tussen de politieoverheden van België en Kroatië verder te institutionaliseren, te  bevorderen en te coördineren door:

  • de centralisatie van de bilaterale samenwerking tussen België en Kroatië: in elk land wordt een specifieke overheid of dienst aangeduid die de verzoeken tot samenwerking afhandelt
  • een wettelijke basis te geven aan de politiesamenwerking tussen beide landen zodat de risico’s hieraan verbonden voor de betrokken regeringen aanzienlijk verkleinen. 

Met het afsluiten van dit verdrag wordt de uitdrukkelijke wens van zowel België als Kroatië ingewilligd om de samenwerking te versterken op het vlak van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, terrorisme en drugs. 

Het verdrag preciseert daartoe de mogelijke gebieden tot samenwerking, de manieren van informatie-uitwisseling en de daaraan gekoppelde bescherming van persoonsgegevens alsook de formaliteiten die moeten worden vervuld bij het afhandelen van verzoeken tot samenwerking.

Door de ratificatie van dit verdrag zal, samen met nog andere verdragen die zullen worden geratificeerd met de Balkanlanden, België ontegensprekelijk over een bijkomend en noodzakelijk instrument beschikken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de landen van Zuid-Europa. 
Niet alleen de samenwerking met Kroatië wordt verbeterd, maar een verdere vooruitgang van Kroatië naar een effectief lidmaatschap van de Europese Unie wordt hierdoor bevorderd.

De verdere uitbouw van de regionale samenwerking en het goede nabuurschap, als essentiële elementen in de politiek van de EU, wordt met dit verdrag verder bekrachtigd.