26 jun 2009 14:18

Internationaal verdrag

Bestrijding van olieverontreiniging

Bestrijding van olieverontreiniging

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet tot instemming met het Internationaal Verdrag inzake de voorbereiding, de bestrijding en de samenwerking bij olieverontreiniging (Londen, 30 november 1990), en met het Protocol inzake de voorbereiding, de bestrijding en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen (Londen, 15 maart 2000).

Beide internationale akten creëren een rechtsbasis voor de samenwerking tussen landen voor de preventie en de inperking van olieverontreiniging en verontreiniging door schadelijke en gevaarlijke stoffen.

Het mariene milieu is continu en uniek, maar wegens de verschillende juridische statuten van de mariene zones is het nodig om in het kader van een internationaal samenwerkingsverband afspraken te maken voor de preventie en de inperking van de verontreiniging. 

Beide akten bevatten verplichtingen tegenover de partijen zelf, zoals de verplichting andere partijen te verwittigen bij verontreiniging, en tegenover de rechtsonderhorigen, zoals het houden van een rampenplan aan boord van schepen. Die verplichtingen kunnen een belang hebben voor de preventie en de inperking van de verontreiniging.

De nationale uitwerking van een efficiënte aanpak van verontreiniging zoals  het opzetten van een nationaal systeem voor de voorbereiding en bestrijding van verontreiniging, wordt afgestemd op de internationale samenwerking tussen de partijen (bvb. de bevordering van bilaterale en multilaterale samenwerking) zodat een geïntegreerde benadering kan worden nagestreefd die aan de omstandigheden is aangepast.

In de bijlage wordt de vergoeding van de bijstandskosten geregeld: principieel wordt de hulpverlenende partij vergoed, ook al kan een andersluidende overeenkomst opgemaakt worden of rekening gehouden worden met de graad van ontwikkeling van de betrokken partij.