13 nov 2009 12:43

Internationaal verdrag

Ratificatie van het verdrag tussen België en Tsjechië inzake politiesamenwerking

Ratificatie van het verdrag tussen België en Tsjechië inzake politiesamenwerking

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de ratificatie van het verdrag over de politiesamenwerking tussen België en Tsjechië. Op 27 november 2008 had de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael samen met zijn Tsjechische collega in Brussel een verdrag ondertekend over de politiesamenwerking tussen België en Tsjechië.

De voornaamste doelstelling van dit verdrag is het verder institutionaliseren, bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen de politieoverheden van België en Tsjechië door:

  • de centralisatie van de bilaterale samenwerking tussen België en Tsjechië door in elk land een specifieke overheid of dienst aan te duiden die de verzoeken tot samenwerking afhandelt
  • een wettelijke basis te geven aan de politiesamenwerking tussen beide landen zodat de risico’s hieraan verbonden voor de betrokken regeringen aanzienlijk verkleinen.

Dankzij dit verdrag wordt de uitdrukkelijke wens van zowel België als Tsjechië ingewilligd om de samenwerking te versterken op het vlak van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, mensenhandel en drugs.
Het verdrag preciseert daartoe de mogelijke gebieden tot samenwerking, de manieren van informatie-uitwisseling en de daaraan gekoppelde bescherming van persoonsgegevens alsook de formaliteiten die moeten worden vervuld bij het afhandelen van verzoeken tot samenwerking.

Door de ratificatie zal België ontegensprekelijk over een bijkomend en noodzakelijk instrument beschikken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de landen van Centraal-Europa.

Met de ratificatie en uitvoering van dit verdrag zal ook niet alleen de samenwerking met Tsjechië worden verbeterd, maar ook een verdere ontwikkeling van de internationale samenwerking binnen de Europese Unie bevorderen.
Ook de verdere uitbouw van de regionale samenwerking en het goede nabuurschap, als essentiële elementen in de politiek van de EU, wordt met dit Verdrag verder bekrachtigd.