19 mrt 2010 11:09

Internationaal verdrag

Overeenkomst tussen België en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting

Overeenkomst tussen België en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*) tot wijziging van de overeenkomst tussen België en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol (**). 

Het protocol wijzigt het artikel 27 van de overeenkomst dat de uitwisseling van fiscale inlichtingen regelt. De uitwisseling van bank­gegevens wordt mogelijk zoals voorgeschreven in de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag. De aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

Het gaat om inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en van de interne belastingswetgeving. In België betreft het alle directe of indirecte belastingen die de federale regering voor eigen rekening of voor rekening van de deelgebieden heft. De staat is verplicht de inlichtingen in te winnen als de andere staat erom verzoekt.  De Belgische belastingadministratie kan ook inlichtingen verkrijgen die het bezit zijn van in San Marino gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.
Het protocol wordt aan het parlement voorgelegd.

(*) Brussel, 14 juli 2009.
(**) San Marino, 21 december 2005.