02 sep 2005 17:00

Internationaal verdrag luchtverontreiniging

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, waarbij België zich aansluit bij een internationaal verdrag om luchtverontreiniging over lange afstand te verminderen.
Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, waarbij België zich aansluit bij een internationaal verdrag om luchtverontreiniging over lange afstand te verminderen. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

Het verdrag (*) stelt grenswaarden en emissieplafonds vast voor zwavel, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen. Voor ieder land dat tot het protocol is toegetreden worden maximale emissieniveaus en reducties vastgesteld. De niveaus moeten vanaf 2010 worden geëerbiedigd. De reducties zijn uitgedrukt in een percentage van het niveau in 1990. Door het protocol moeten verzuring, eutrofiëring en vorming van ozon worden tegengegaan. De stoffen waar het protocol zich op richt zijn de belangrijkste veroorzakers van die vormen van verontreiniging. (*) het Protocol van Göteborg, 30 november 1999, ondertekend door belgië op 4 februari 2000.