13 nov 2009 12:43

Internationale samenwerking

Evaluatie van de internationale samenwerking vesterkt

Evaluatie van de internationale samenwerking vesterkt

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de externe evaluatie van de internationale samenwerking versterkt. Het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel richt daarom een nieuwe dienst Bijzondere evaluatie van de Internationale samenwerking op die onder de leiding komt van de voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De bestaande dienst Bijzondere evaluatie en de interne evaluatiedienst van de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking worden in één nieuwe dienst samengevoegd. Het comité voor Ontwikkelingshulp van de OESO had immers op de overlapping van hun taken gewezen. De taken van de dienst zijn afgestemd op de internationale ontwikkelingen op het vlak van evaluaties. De nadruk komt meer op gezamenlijke donorevaluaties te liggen, op de versterking van de evaluatiesystemen in de partnerlanden en op de betere opvolging van de aanbevelingen van evaluatiestudies.

Opdrachten als het objectief onderzoek van de resultaten en de impact van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking winnen aan belang (rekenschap), ten koste van de evaluaties van processen en instrumenten die minder belangrijk worden. 

Ten slotte zijn ook de selectieprocedure voor de Bijzonder Evaluator en de personeelsleden van de dienst bijzondere evaluatie duidelijker omschreven.

(*) koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale samenwerking.