21 nov 2008 12:21

Internationale verdragen

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië Herzegovina

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië Herzegovina

De ministerraad stemde op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië Herzegovina (Luxemburg, 16 juni 2008).

De stabilisatie- en associatieovereenkomst is de zesde in een reeks overeenkomsten tussen de EU en de Balkanlanden. In 2001 werden reeds overeenkomsten gesloten met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) en met de Republiek Kroatië, in juni 2006 met de Republiek Albanië, op 15 oktober 2007 met de Republiek Montenegro en op 29 april 2008 met de Republiek Servië.

De stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) definieert het contractuele kader dat de betrekkingen tussen de EU en Bosnië en Herzegovina zal regelen voor de toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de EU. De overeenkomst behandelt volgende domeinen: 

  • de versterking van de democratie en de rechtsstaat
  • de politieke dialoog
  • de regionale samenwerking 
  • de vier communautaire vrijheden, met de oprichting van een vrijhandelszone over een periode van maximum 10 jaar voor alle industriële producten en voor de meeste landbouw- en visserijproducten
  • de harmonisatie van de Bosnische wetgeving met het communautaire acquis, met inbegrip van de gebieden mededinging, intellectuele eigendomsrechten en overheidsopdrachten 
  • een ruimere samenwerking in alle domeinen van het Europees beleid, met inbegrip van justitie, vrijheden en veiligheid

De associatie komt gefaseerd tot stand over een periode van maximum tien jaar. Vijf jaar na de inwerkingtreding heeft een tussentijdse evaluatie van de uitvoering plaats.