27 nov 2009 12:06

Internationale verdragen

Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied

Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met het protocol dat vastgesteld werd overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Brussel, 8 mei 2003).

Het protocol heeft als doel ernstige overtredingen van nationale wetten te voorkomen, te onderzoeken en te vervolgen. Dankzij een snellere verspreiding van de informatie wordt de doeltreffendheid van de samenwerkings- en controleprocedures van de douaneadministraties van de lidstaten verbeterd. 

Daarom wordt een geautomatiseerd dossierbestand FIDE 'fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières' gecreëerd. De instellingen van de lidstaten die bevoegd zijn voor douaneonderzoek kunnen daarin de referentienummers consulteren van lopende of met de vaststelling van een inbreuk afgesloten douaneonderzoeksdossiers in de andere lidstaten.

Dankzij de onderzoeksdossiers die erin opgenomen zijn kunnen de bevoegde instanties contacten leggen, door de instrumenten voor wederzijdse bijstand te gebruiken, zodat ze kunnen beslissen over het belang en de wijze van afstemming over hun onderzoeken.

FIDE moet een instrument bij uitstek worden voor nauwere en snellere operationele samenwerking tussen de bevoegde douanerecherche-instanties.