18 nov 2011 12:56

Internationale verdragen

Verdrag voor de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen

Verdrag voor de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen

Het verdrag voor de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, dat op 20 oktober 2005 in Parijs werd aangenomen, erkent het belang van cultuuruitingen in een wereld waarin mondialisering overheerst. Het UNESCO-verdrag schept de voorwaarden om de diversiteit van culturen en cultuuruitingen te beschermen en te ontplooien door de landen aan te sporen een beleid te voeren dat de uitwisseling aanmoedigt en dat de nationale activiteiten en de culturele activiteiten van de onafhankelijke cultuurindustrie, de instelingen en professionals uit de cultuursector ondersteunt. Het verdrag legt onder andere vast dat landen:

  • het recht hebben een eigen cultuurbeleid te voeren
  • een beleid dienen te voeren dat bijdraagt aan culturele diversiteit op hun grondgebied
  • het beleid van andere landen moeten respecteren.

Dat moet bovendien gebeuren in overeenstemming met de uitoefening van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ook de ontwikkelingssamenwerking komt aan bod; de landen dienen cultuur in de duurzame ontwikkeling en de internationale samenwerking te integreren.

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet met de instemming goed en legt het aan het parlement voor.