08 mei 2009 12:21

Internationale verdragen

Bekrachtiging van het protocol over strategische milieueffectenrapportage

Bekrachtiging van het protocol over strategische milieueffectenrapportage

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met het protocol betreffende de strategische milieueffectenrapportage. (*) 

Het protocol bij het verdrag inzake milieueffectenrapportage in grensoverschrijdend verband verplicht de staten om voor ontwerpplannen of -programma's die significante milieueffecten kunnen hebben, een milieueffectenrapportage uit te voeren, voor ze worden aangenomen.

Het protocol is in ruime mate gebaseerd op richtlijn 2001/42/EG van het Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn werd op federaal niveau omgezet bij de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.

(*) aangenomen in Kiev, Oekraïne, op 21 mei 2003.