16 jan 2009 11:25

Interprofessioneel akkoord 2009-2010

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen aangepast aan de welvaart en stijging van het netto salaris van werknemers

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen aangepast aan de welvaart en stijging van het netto salaris van werknemers

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die het interprofessioneel akkoord 2009-2010 op het vlak van welzijn uitvoeren.

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen op 1 augustus 2009

Het eerste ontwerp verhoogt vanaf 1 augustus 2009 met 2% het forfaitaire bedrag per week van de moederschapsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Het verhoogt eveneens vanaf 1 augustus 2009 met 2,5% het bedrag van de primaire ongeschiktheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering voor de gerechtigde zonder gezinslast, samenwonende, zonder stopzetting van bedrijf. 

Ondersteuning van het economisch herstel en herstel van vertrouwen

Het tweede ontwerp voert het uitzonderlijk akkoord uit van de sector- en ondernemingsonderhandelingen voor 2009-2010. Voor 2009-2010 komen de sociale partners overeen om de onderhandelingsenveloppe vast te leggen op maximaal 250 euro per werknemer, naast de toepassing van de loonindexering en de baremieke verhogingen. Voor 2009 mag reeds maximaal 125 euro worden toegekend. Om dit bedrag aan te vullen en zo de koopkracht van de werknemers te versterken zijn de sociale partners met de regering overeengekomen om tegen 1 februari 2009: 

  • het maximaal nominaal tarief van de maaltijdcheques met 1 euro te verhogen (van 6 naar 7 euro) zonder dat het huidige persoonlijke aandeel van de werknemer (met name 1,09 euro) wordt verhoogd. De werkgever zal 1 euro per maaltijdcheque als aftrekbare kost kunnen inbrengen;
  • het grensbedrag voor de mobiliteitsvergoeding in bedrijfstakken waar de werkplaats niet vast is bepaald, tot 0,1316 euro per kilometer te verhogen.

(*) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten;

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, artikel 19bis en artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het koninklijk besluit voorziet in een verbetering van de betalingsmogelijkheden voor werkgevers in het kader van verhoogde bijdragen en achterstallige intresten.