01 dec 2006 16:00

Interventie na ongeval

Geïntegreerde aanpak van de interventie na ongevallen

Geïntegreerde aanpak van de interventie na ongevallen

Op 14 november 2006 gebeurde er een ongeval op de Brusselse ring met een vrachtwagen. De lading werd stuk per stuk overgeladen in een andere vrachtwagen. Het resultaat was 65 kilometer file gedurende zes uur. Om dergelijke economisch kostbare toestanden te vermijden stelden minister van Mobiliteit Renaat Landuyt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Laurette Onkelinx een geïntegreerde aanpak voor. De maatregelen omvatten een ontwerp besluit over de ladingverzekering, de introductie van de interventiechronometer, een ontwerp besluit dat de wegcode wijzigt, richtlijnen voor het parket, een draaiboek interventie na ongevallen en overleg met de gewesten om de coördinatie te regelen. Het ontwerp van koninklijk besluit inzake ladingverzekering voor vervoer over de weg schrijft de minimumnormen voor waaraan het systeem van ladingverzekering moet voldoen. Het is geïnspireerd op de European best practice guidelines on Cargo securing for Road transport. De interventiechronometer houdt in dat de federale of lokale politie de duur van interventies na een ongeval systematisch opmeet en verwerkt. De bedoeling is om de interventieduur te verbeteren. De wegcode zegt dat de bestuurder van een defect voertuig de nodige maatregelen moet nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren. Wanneer een lading geheel of gedeeltelijk op de openbare weg valt en niet onmiddellijk kan worden weggeruimd moet de bestuurder ook de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren en de hindernis signaleren... Een ontwerp van koninklijk besluit wijzigt dit artikel en voegt er het criterium vlotheid van het verkeer aan toe. Een andere toevoeging stelt dat de politie ambtshalve kan overgaan tot de vrijmaking van de rijbaan. De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en burgerlijk aansprakelijke personen. De wegcode geeft voortaan de brandweer en civiele bescherming de bevoegdheid om het verkeer te regelen wanneer ze eerder aanwezig zijn dan de politiediensten. Voor politie, hulpdiensten en parket wordt een draaiboek voor interventie na ongevallen opgesteld. In de richtlijnen voor het parket wordt het principe van vlotheid van het verkeer ingeschreven. Ten slotte komt er overleg met de gewesten om de initiatieven op elkaar af te stemmen. Het gaat dan om de informatieuitwisseling op het niveau van de verkeerscentra, het beheer van variabele signalisatie en de organisatie van erkende takeldiensten.