17 mei 2024 20:12

Investeringen van de ziekenfondsen en de landsbonden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 13 november 2002 te vervangen, dat de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de ziekenfondsen en de landsbonden hun fondsen deponeren, terugtrekken en wederbeleggen, vastlegt.

Het is bedoeld om enerzijds het beleggingsuniversum van de ziekenfondsen en landsbonden uit te breiden en anderzijds de ziekenfondsen en landsbonden ertoe te verplichten een beleggingsbeleid uit te werken en zo een gepaste en betere bescherming te bieden aan hun leden.

De beoogde aanpassingen hebben enkel betrekking op de aanwending van het werkkapitaal van de diensten van de aanvullende verzekering en op de reserves en technische voorzieningen van het voorhuwelijkssparen. De bepalingen over de mogelijke aanwending van de fondsen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen blijven daarentegen ongewijzigd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.