25 feb 2022 18:47

Investeringsprojecten van Infrabel en de NMBS in het kader van het Belgische herstel- en transitieplan

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met de investeringsprojecten die de spoorbedrijven Infrabel en de NMBS zullen uitvoeren in het kader van as 5 “investeringsbeleid” van het Belgische herstel- en transitieplan voor 2022, 2023 en 2024.

Het regeerakkoord voorziet in een herstelplan dat ons land een elektrische schok moet geven om onze economie te versterken en ons land moet voorbereiden op de toekomst door het concurrentievermogen te vergroten en onze strategische sectoren te ondersteunen. Daarbij dient rekening gehouden met de eis van de Europese Commissie om de broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 55 % en klimaatneutraliteit te bekomen tegen 2050.

Om dit te bereiken is een modal shift voor het reizigers-en goederenvervoer naar het spoor een absolute noodzaak. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een verdubbeling van het goederenvolume per spoor tegen 2030. Hiervoor zullen de nodige investeringen nodig zijn en zullen bepaalde belemmeringen voor de toegang tot het spoor voor goederenvervoerders moeten worden weggenomen. Het herstel-en transitieplan wil daarbij een hefboom zijn om die doelstellingen te bereiken.

De investeringsprojecten die gekozen werden om gefinancierd te worden door dit herstelplan situeren zich in de volgende domeinen:

  • verbeteren van het onthaal en de toegankelijkheid van de stations voor reizigers
  • faciliteren van het goederenverkeer door investeringen in spoorinfrastructuur die voornamelijk dit segment van het spoorvervoer ten goede komen
  • versnellen van de moderniseringswerken op de spooras Brussel-Luxemburg waardoor de reistijd tussen beide hoofdsteden wordt verminderd

De ministerraad gaat eveneens akkoord met de financiering van deze projecten en keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

 Het ontwerp van koninklijk besluit mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.