30 sep 2016 17:42

Invoering administratieve geldboetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer en minister van Mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed over de invoering van administratieve geldboetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten.

Er is gekozen voor administratieve vervolging omdat het een middel is om in combinatie met het strafrechtelijk vervolgingsbeleid een effectief, afschrikkend en efficiënt handhavingsbeleid te voeren. Het voorontwerp zal gelden voor alle inbreuken op de scheepvaartwetten en hun uitvoeringsbesluiten voor de plezier-, binnen- en zeevaart die aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging en die binnen de federale bevoegdheid vallen. Het houdt rekening met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie en de rechten van verdediging.

Er werd voor een systeem van administratieve vervolging binnen de scheepvaart gekozen:

  • om het strafrechtelijk beleid te ondersteunen: Het scheepvaartrecht vereist specifieke kennis en ervaring. Het directoraat-generaal Scheepvaart (DGS) bezit deze kennis en ervaring en is de aangewezen instantie om de administratieve vervolging uit te voeren. 
  • omdat verschillende kleinere inbreuken in de praktijk geen aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging, maar wel tot een administratieve vervolging: bijvoorbeeld bij het niet naleven van bepaalde meldingsformaliteiten
  • om een effectief handhavingsbeleid te voeren op vraag van de internationale en nationale partners van België waaronder de Europese Commissie, de scheepvaartpolitie en de bevoegde openbare ministeries

Het systeem van administratieve vervolging is wijdverspreid in België. In de sector van de luchtvaart, het spoor- en wegvervoer, het sociaal recht en de gemeentelijke administratieve geldboetes wordt het systeem al enige tijd toegepast. Uit benchmarking met andere Europese lidstaten is ook gebleken dat het systeem van administratieve vervolging frequent wordt toegepast binnen de Europese scheepvaart om de snelheid van bestraffing binnen de scheepvaart te verhogen.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Raad van State voorgelegd.