23 feb 2024 15:55

Invoering onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een voorontwerp van wet goed dat, in navolging van de inwerkingtreding van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO NV), ook de wet inzake de oprichting van de BIO actualiseert.

Het voorontwerp van wet heeft de volgende doelstellingen: 

  • de principes van deugdelijk bestuur binnen de BIO bevorderen door de invoering van 4 onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur (op een totaal van 12 bestuurders)
  • de opvolging van de BIO door de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) versterken
  • het doel en het voorwerp van de BIO preciseren en de doelvennootschappen en interventievoorwaarden herdefiniëren, met een focus op impact eerder dan een sectorale benadering
  • de nationaliteitsvereisten voor de leden van de directie van de BIO bepalen
  • de BIO-wet bijwerken ingevolge recente wetswijzigingen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden