05 apr 2024 20:19

Invoering pluridisciplinaire nefrologische evaluatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een pluridisciplinaire nefrologische evaluatie voor patiënten met nierinsufficiëntie.

In het geval van nierinsufficiëntie wordt de patiënt hetzij een niervervangende behandeling, hetzij een behandeling in de vorm van symptoombeheersing en -vermindering aangeboden.

Om een betere preventie voor patiënten met nierinsufficiëntie te garanderen, wordt ook een pluridisciplinaire nefrologische evaluatie als nieuwe verstrekking toegevoegd aan de nomenclatuur. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde die houder is van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie.

Voor de rechthebbende die geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt het bedrag van het persoonlijk aandeel voor deze verstrekking vastgesteld op 3 euro. Voor de rechthebbende die niet geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt het bedrag van het persoonlijk aandeel vastgesteld op 12 euro.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994