14 jul 2023 17:39

Invoering van een elektronische toepassing “Federal Learning Account" - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van werk Pierre-Yves Dermagne in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de oprichting en het beheer van een elektronische toepassing "Federal Learning Account".

Het voorontwerp van wet heeft tot doel de digitale toepassing "Federal Learning Account" op te richten, die de werknemer en de werkgever in staat stelt zijn individuele opleidingsrechten en sectorale opleidingsrechten te beheren en bij te houden en de werknemer hierover te informeren. De toepassing zal de werknemer, de werkgever en andere gemachtigden ook informatie geven over de opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft, de gevolgde opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen, alsook informatie over het opleidingskrediet. Gelet op het belang van opleiding voor personen op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk dat deze gegevens gedurende de hele loopbaan van mensen die actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt beschikbaar zijn.

Het voorontwerp besteedt in het bijzonder aandacht aan de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens van de werknemers die in deze digitale applicatie zijn opgenomen. In dit verband voorziet het voorontwerp in wettelijke verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijken bij het registreren en beheren van persoonsgegevens.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.