10 nov 2023 21:01

Invoering van een sociaaltariefpremie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed ter invoering van een sociaaltariefpremie.

Het doel van de trimestriële sociaal-tariefpremie is een meer rechtvaardige en omvattende toepassing van de sociale tarieven voor energie. Heel wat personen hebben immers een sociaal statuut maar geen leveringsovereenkomst voor hun hoofdverblijfplaats, hoewel zij een huishoudelijk energieverbruik hebben. In de meeste gevallen komt dit omdat ze achter een collectief aansluitingspunt zitten.

Het voorontwerp:

  • legt vast onder welke voorwaarden men recht heeft op een sociaaltariefpremie
  • bepaalt dat de inwerkingtreding van het recht op de sociaaltariefpremie wordt voorzien op 1 juli 2024
  • omvat de wettelijke basis ter verwerking, toekenning en controle van aanvragen voor een sociaaltariefpremie
  • legt de gegevensuitwisseling en de verplichtingen tot het aanleveren van bepaalde gegevens vast om de administratieve last voor de aanvrager te beperken en een meer geautomatiseerde behandeling van de aanvragen te bekomen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de gegevensbeschermingsautoriteit en voor overleg met de gewesten aan het Overlegcomité. Daarna wordt het voor advies aan de Raad van State voorgelegd.