05 okt 2018 16:42

Invoering van een systeem van halftijds pensioen in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een systeem van halftijds pensioen in de pensioenstelsels van de publieke sector invoert.

Het voorontwerp geeft uitvoering aan het regeerakkoord. Het laat toe aan de personen die de leeftijd hebben bereikt van het vervroegd of wettelijk pensioen maar die een verminderde beroepsactiviteit wensen verder te zetten, effectief hun activiteit te verminderen en tegelijk reeds een deel van hun rustpensioen te ontvangen en verder pensioenrechten te blijven opbouwen. De werkenden krijgen zo de kans om hun loopbaan geleidelijk te beëindigen zonder financieel gestraft te worden.

Concreet heeft de ambtenaar de mogelijkheid zijn halftijds pensioen te verkrijgen ter waarde van 50% van het rustpensioen waarop hij recht heeft. Zijn recht op het halftijds pensioen gaat in zodra hij voldoet aan de voorwaarden om te genieten van zijn vervroegd pensioen of hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De ambtenaar moet echter voldoen aan de voorwaarde effectief tewerkgesteld te zijn geweest ter waarde van 80% van een voltijdse tewerkstelling die het recht opent op een overheidspensioen gedurende de 12 kalendermaanden die voorafgaan aan de maand van de pensioenaanvraag en moet zich daarenboven ertoe verbinden zijn activiteit te verminderen tot maximum 50% van een voltijdse tewerkstelling. Indien hij beslist zijn halftijds pensioen op te nemen, heeft de ambtenaar dus het recht om zijn beroepsactiviteit verder te zetten ter waarde van maximum 50% van een voltijdse tewerkstelling. Deze tewerkstelling laat de ambtenaar toe om pensioenrechten op te bouwen voor de loopbaan tussen de ingangsdatum van het halftijds pensioen en de ingangsdatum van zijn volledig pensioen.

Het voorontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.