22 dec 2017 17:01

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek.

Het Belgisch scheepvaartwetboek is een nieuwe codificatie van het zee- en binnenscheepvaartrecht, dat talrijke, grotendeels sterk verouderde wetten vervangt. Bij het privaat scheepvaartrecht vervangt het boek II van het wetboek van koophandel over 'zee- en binnenvaart', terwijl het bij het publiek scheepvaartrecht losstaande wetten coördineert en actualiseert.

Het wetboek moderniseert dus een groot deel van het Belgisch wetgevend instrumentarium, en brengt alle relevante regelgeving over de scheepvaart samen in een overzichtelijk geheel. Het verschaft de scheepvaartgerelateerde sectoren een hedendaags, rechtszeker en aantrekkelijk juridisch raamwerk, en moedigt gespecialiseerde juridische dienstverlening aan.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.