25 jan 2019 16:44

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het Belgisch scheepvaartwetboek is een nieuwe codificatie van het zee- en binnenscheepvaartrecht, dat talrijke, grotendeels sterk verouderde wetten vervangt. Bij het privaat scheepvaartrecht vervangt het boek II van het wetboek van koophandel over 'zee- en binnenvaart', terwijl het bij het publiek scheepvaartrecht losstaande wetten coördineert en actualiseert.

Het wetboek moderniseert dus een groot deel van het Belgisch wetgevend instrumentarium, en brengt alle relevante regelgeving over de scheepvaart samen in een overzichtelijk geheel. Het verschaft de scheepvaartgerelateerde sectoren een hedendaags, rechtszeker en aantrekkelijk juridisch raamwerk, en moedigt gespecialiseerde juridische dienstverlening aan.

Het voorontwerp wordt ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.