28 mrt 2014 17:40

Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek mogelijk maakt. Het ontwerp voert het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen de fiscale en de sociale fraude en bijkomende maatregelen op het vlak van fraudebestrijding uit, die de ministerraad bij de opmaak van de begroting 2013 heeft genomen.

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek maakt de uitvoering van strafrechtelijke veroordelingen tot vermogensstraffen (zoals verbeurdverklaringen en geldboetes) en de betaling van gerechtskosten efficiënter. Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek bestaat uit alle handelingen die als doel hebben om het vermogen op te sporen, te identificeren en in beslag te nemen, waarop de veroordeling tot betaling van een geldboete of gerechtskosten en een bijzondere verbeurdverklaring kunnen worden uitgevoerd.
Het ontwerp bepaalt in welke gevallen het openbaar ministerie, waaronder het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek kan openen. Het openbaar ministerie en het COIV kunnen een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek openen, bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing tot betaling van een geldboete, gerechtskosten of een bijzondere verbeurdverklaring van een geldsom, als de veroordeelde schuldig is bevonden aan een misdrijf dat kan bestraft worden met een correctionele hoofdgevangenisstraf van één jaar of meer en als de betalingsverplichting ten minste 10 000 euro bedraagt.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.
ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 464/4, § 1, van het Wetboek van strafvordering