23 jun 2006 17:00

IPC

Jaarverslag 2005 van de Interdepartementale Preventiecel

Jaarverslag 2005 van de Interdepartementale Preventiecel

Op voorstel van Minister van Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle nam de Ministerraad akte van het jaarverslag 2005 van de Interdepartementale Preventiecel (IPC). Op 25 oktober 1996 heeft de Ministerraad het protocol goedgekeurd aangaande de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie (*), afgesloten tussen de federale betalingsinstellingen en de respectievelijke controlediensten. Bij die gelegenheid werd een Interdepartementale Preventiecel opgericht. In 2005 heeft de IPC 4 trimestriële vergaderingen en diverse werkgroepen gehouden. Bovendien stond het in voor een sectorale controleopdracht ter plaatse. De prioriteit ging naar het preventieve karakter van zijn werking. Voor het dienstjaar 2006 belast de ministerraad de IPC met de voortzetting van haar huidige taken. De aandacht moet uitgaan naar de volgende punten: - het controleren van de verslagen die de betalingsinstellingen overmaken aan de IPC op kwantitatief en kwalitatief vlak, - het opvolgen van de invulling van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door de betalingsinstellingen en de wijzigingen in de rapportering door de betalingsinstellingen en naar deze instellingen toe, - het voorkomen van lacunes bij de uitvoering van controletaken in het kader van de maatregelen van de EOGFL-garantie. - het updaten of aanpassen van de bestaande protocollen tussen de betalingsinstellingen en de controlediensten en het afsluiten van nieuwe protocollen, overeenkomstig de overdracht van opdrachten en eventuele nieuwe verplichtingen, - het uitvoeren door de IPC van preventieve controleopdrachten ter plaatse in de gevoelige sectoren en hun opvolging, - het voorbereiden en coördineren van de controleopdrachten van de Europese Unie. De IPC wordt ook belast met de naleving van de verordening (**) betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, namelijk: - de opvolging van de erkenning van de betalingsinstellingen, overeenkomstig de nieuwe modaliteiten, - voldoende inlichtingen verstrekken aan de betalingsinstellingen en de controlediensten over de toepassingsmodaliteiten van de nieuwe financieringsverordening. (*) EOGFL = Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. (**) EG nr.1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005.