05 mei 2006 12:06

Jaarlijks verslag 2005 Rijksdienst voor pensioenen

In 2005 heeft de Rijksdienst voor Pensioenen 17,32 miljard euro betaald

In 2005 heeft de Rijksdienst voor Pensioenen 17,32 miljard euro betaald

De Rijksdienst voor Pensioenen stelt zijn jaarverslag voor. Een samenvatting van de activiteiten die in 2005 hebben plaatsgevonden. « Projecten » bestemd om de kwaliteit van de dienstverlening aan de gepensioneerden te verbeteren. Een blik ook op de statistieken. Studies ten slotte die de problematiek van het loopbaaneinde wat beter moeten helpen begrijpen. Een begroting die stijgt met 3,8% en vlugger toeneemt dan de inflatie Het grootste deel van de begroting (14,9 miljard euro) werd besteed aan de betaling van de pensioenen van de werknemers, de rest aan de pensioenen van de zelfstandigen (2,1miljard euro), aan de inkomensgarantie voor ouderen - "IGO" - (0,3 miljard euro) alsook aan sommige tegemoetkomingen voor bejaarde mindervaliden (0,02 miljard euro). Een stijgend niveau van de uitgaven maar een relatief stabiel aantal gepensioneerden Het hogere niveau van de uitgaven (600 miljoen euro meer in één jaar) kan worden verklaard door de gezamenlijke gevolgen van de verlenging van de loopbaan (vooral bij vrouwen) en de hogere lonen die door de nieuwe gepensioneerden tijdens de loopbaan werden verdiend. Daarbij komen de kosten van de maatregelen ter verhoging van de minima en de koppeling van de pensioenen aan de gezondheidsindex. De relatieve stagnatie van het aantal gepensioneerden (+ 5.069 gerechtigden) is te verklaren door demografische effecten (geboorten tijdens de Tweede wereldoorlog) en door de voorwaarden waaraan de vervroegde pensionering ten gevolge van de pensioenhervorming van 1997 moet voldoen. Voor de periode 2006-2009 zou deze trend tot toename zich moeten handhaven. Bij constante prijzen zal de gemiddelde jaarlijkse aangroei van de rustpensioenen van de werknemers 0,87% moeten bedragen voor mannen en 1,49% voor vrouwen. De toekomst voorbereiden Het aantal gepensioneerden lijkt globaal stabiel, maar dat zal slechts tijdelijk zijn. Want na 2009 gaat de generatie van de babyboomers met pensioen en zal het aantal gepensioneerden elk jaar regelmatig stijgen. In het licht daarvan neemt de RVP de instrumenten van het informaticabeheer in gebruik waardoor het mogelijk zal zijn het hoofd te bieden aan de toename van het aantal te behandelen dossiers. Het eindeloopbaandebat De eindeloopbanen worden vaak voorgesteld als het cruciale element van de problematiek van de financiering van de pensioenen in de komende jaren. De studiediensten van de RVP leggen een reeks resultaten voor die het debat kunnen illustreren : 22 % van de personen behoudt een voltijdse activiteit boven de leeftijd van 50 jaar, maar de reorganisatie van de loopbaan heeft vooral betrekking op de vrouwen, terwijl het brugpensioen of ziekte en invaliditeit vaker betrekking hebben op de mannen. Dit gedrag zou evenwel moeten evolueren in de toekomst vermits de vrouwen meer en meer vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt : bij de personen ouder dan 40 stelt men bij de vrouwen een sterke stijging vast van het aantal loopbaanjaren dat in aanmerking zou kunnen worden genomen voor de berekening van het pensioen. Het jaarverslag kan op aanvraag worden bekomen, in papieren formaat of op CD-rom, op het volgende adres : Rijksdienst voor pensioenen – Dienst Communicatie Zuidertoren - 1060 Brussel Of op de website van de RVP: www.rvp.fgov.be