20 okt 2022 14:41

Jaarlijkse heffingen ten bate van het FANC - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden  in tweede lezing een
voorontwerp van wet goed over heffingen op kernenergie en radioactief afval.

Het voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, houdt verband met de heffingen die worden geheven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

In de eerste plaats wordt er een nieuwe heffing ingevoerd voor installaties voor berging van radioactief afval aan de oppervlakte in exploitatie.

In de tweede plaats voorziet het voorontwerp in de indexering van de heffingen ten laste van de exploitanten van vermogensreactoren. Met ingang van 2023, worden deze gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 6%.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.