25 mrt 2005 16:00

Jaarrekening vennootschappen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het wetboek van venootschappen en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het wetboek van venootschappen en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

Het voorontwerp en het ontwerp zetten de Europese Richtlijn (**) betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde venootschapsvormen, banken en andere foinanciële instellingen en verzekeringsondernemingen in Belgisch recht om. De richtlijn streeft twee doelstellingen na: Ten eerste geeft ze de mogelijkheid aan de lidstaten door middel van verscheidene wijzigingen aan de jaarrekeningrichtlijnen, onder de vorm van opties toegekend aan de lidstaten, om hun nationaal jaarrekeningrecht (voor de statutaire en voor de geconsolideerde jaarrekening) te wijzigen, in functie van hun behoeften en de evolutie van de internationale harmonisatie van de accountingstandaarden. Zo kunnen de lidstaten progressief en volgens het ritme dat hun past, hun nationale recht voor statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen moderniseren in overeenstemming met de IAS/IFRS standaarden uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board (IASB) en het Europees wettelijk kader. Ten tweede wijzigt ze de vereisten aangaande de inhoud van de jaarverslagen en van de controleverslagen over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen. Het voorontwerp behandelt de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van de richtlijn die verplicht te integreren zijn. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd en het ontwerp aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Raad van State. (*) van 30 januari 2001. (**) 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EG, 83/349/EEG en 91/674/EEG van de Europese Raad.