30 nov 2018 16:22

Jobs deal: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opent voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten.

In het kader van de Jobs Deal heeft de regering besloten om personen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten, recht te geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zowel in het werknemersstelsel als in het zelfstandigenstelsel. Het ontwerp van koninklijk besluit is bedoeld om deze beslissing in het zelfstandigenstelsel ten uitvoer te brengen. 
Momenteel heeft de zelfstandige die na het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd blijft werken, geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hij verliest immers het recht op een uitkering vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden geweigerd vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

Om de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd aan te moedigen heeft het ontwerp van koninklijk besluit in de praktijk tot doel om houders die nog geen ouderdomspensioen of een andere uitkering in de plaats van een dergelijk pensioen hebben ontvangen, recht te geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende de eerste zes maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. De maatregel is van toepassing op arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2019. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten