30 nov 2018 16:22

Jobs deal: betaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de uitbetaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. 

Het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten voorziet op dit ogenblik in uiterlijke uitbetalingsdata voor de moederschapsuitkeringen. De uitbetaling moet namelijk gebeuren uiterlijk één maand na de laatste week van de nabevallingsrust, of in geval van een gespreide opname van de facultatieve nabevallingsrust, uiterlijk één maand na de laatste week van elke rustperiode. 
Dit stelsel van uiterlijke uitbetalingsdata leidt soms tot zeer laattijdige uitbetalingen aan de gerechtigden in moederschapsrust.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert de Jobs Deal uit en wil deze situatie verhelpen door andere betalingsmodaliteiten te voorzien:

  • een eerste uitbetaling uiterlijk de dertigste kalenderdag te rekenen vanaf de eerste dag van de moederschapsrust voor elke week van moederschapsrust die op het ogenblik van deze uitbetaling is verstreken (voor zover de betrokkene aan de vereiste verzekerbaarheidsvoorwaarden voldoet en het ziekenfonds over de vereiste documenten beschikt)
  • vervolgens, een maandelijkse uitbetaling van de moederschapsuitkering voor elke week van moederschapsrust die op het ogenblik van deze uitbetaling is verstreken, tijdens de periode die aanvangt op de derde laatste werkdag van elke kalendermaand en eindigt op de vijfde kalenderdag van de daaropvolgende kalendermaand

Het ontwerp van koninklijk besluit geldt voor elke moederschapsrust die vanaf 1 januari 2019 aanvangt. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten