06 mrt 2009 16:52

Jongerenbanenplan

Aanduiding van de organen die de aanvragen voor tussenkomsten voor jongerenbanen onderzoeken

Aanduiding van de organen die de aanvragen voor tussenkomsten voor jongerenbanen onderzoeken

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de organen aanduidt die de aanvragen in het kader van het jongerenbanenplan zullen onderzoeken (*). 

In het kader van het jongerenbanenplan kunnen werkgevers uit de non-profitsector een aantal jongeren aanwerven waarvan 35.000 euro voor een voltijdse tewerkstelling door het globale beheer van de sociale zekerheid wordt betaald.

Op het federaal niveau gaat het om volgende projecten: 

  • Verplegers voor thuisverzorging – privésector: 150 betrekkingen (in VTE) 
  • Problematiek van vervoer van en naar de federale gezondheidsinstellingen: 134 betrekkingen (in VTE)

Op het niveau van de gewesten en gemeenschappen gaat het om een budget van 15 miljoen euro:

  • 6 miljoen voor de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wat neerkomt op 1717,5 betrekkingen (in VTE) waarvan 13 voor de Duistalige Gemeenschap
  • 9 miljoen voor de Vlaamse Gemeeschap wat neerkomt op 257 betrekkingen (in VTE)

De globale projecten daarvoor worden beheerd door een of meerdere beheerscomités. De werkgevers moeten een aanvraag indienen, die tot nu toe onderzocht werd door die beheerscomités. De ministerraad heeft nu op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet beslist, het onderzoek van de aanvragen toe te kennen aan:

voor de globale federale projecten:

  • de sectoriële fondsen, gecreëerd in de schoot van de paritaire comités of de paritaire subcomités (sociaal Maribel Fonds PC 330) voor de privésector
  • het sociaal Maribel Fonds RSZPPO voor de publieke sector

voor de globale projecten van gedefedereerde entiteiten:

  • de sectoriële fondsen, gecreëerd in de schoot van de paritaire comités of paritaire subcomités (Sociaal Fonds Maribel PC 331 voor de Vlaamse Gemeenschap en PC 332 voor de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap)
  • of op voorstel van de Vlaamse Gemeenschap: een andere instelling die paritair is samengesteld, erkend, en actief om de sectoriële overeenkomsten uit te voeren (Vlaams instituut voor Vorming en Opleiding in de non-profit)
  • het Sociaal Maribel Fonds RSZPPO voor de openbare sector 

(*) kb tot wijziging van het kb van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.