08 jul 2022 16:55

Juridisch kader voor het gebruik van genetische rijkdommen die tot het federaal patrimonium behoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Met dit voorontwerp wordt aan de volgende doelstellingen beantwoord:

  • het bepalen van de voorwaarden voor het gebruik van de federale genetische rijkdommen
  • de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen voortvloeiend uit het gebruik ervan garanderen
  • het aanwijzen van de bevoegde overheid voor de opname en de verificatie van de collecties van de federale onderzoeksinstellingen in het register van de collecties

Daartoe voorziet het voorontwerp in een verplichte notificatie van het al dan niet commerciële gebruik van de federale genetische rijkdommen (deze omvatten de collecties, maar ook alle genetische rijkdommen uit de Noordzee die onder Belgische jurisdictie vallen). In het voorontwerp worden de gevallen in kaart gebracht die aanleiding geven tot deze notificatieverplichting en worden ook uitzonderingen bepaald, onder meer voor de gebruikers die hun onderzoek in een tijdschrift of in open access publiceren. De voordelen die zullen worden gedeeld in het kader van deze wet, zullen aan het behoud van de biodiversiteit ex situ of in situ moeten worden toegekend. In het voorontwerp wordt bepaald dat de bevoegde overheid de stakeholders kan consulteren om te beslissen over de toekenning van al dan niet monetaire voordelen.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik en tot wijziging aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen