14 okt 2011 14:49

Justitie

Financiële impact van de wijziging van het wetboek van strafvordering naar aanleiding van het Salduz-arrest

Financiële impact van de wijziging van het wetboek van strafvordering naar aanleiding van het Salduz-arrest

Minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom hebben de ministerraad een raming voorgelegd van de financiële impact die de wijziging van het wetboek van strafvordering naar aanleiding van het Salduz-arrest* zal hebben.

Naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Salduz versus Turkije, had de senaat een wetsontwerp overgezonden naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet van 13 augustus 2011, die eruit voortkwam, past het Belgisch strafprocesrecht aan het Salduz-arrest aan. Ze schrijft nieuwe regels voor inzake het verhoor, het voorafgaandelijk overleg met een advocaat, de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, het recht op contact met een vertrouwenspersoon en het plaatsbezoek. 

Voor de uitvoering van de wet hield men rekening met de weerslag op de organisatie van de federale en lokale politie, de eerstelijnsbijstand en de bureaus voor juridische bijstand. Daarbij komen nog de aanpassing van de infrastructuur en de opleidingen.  

Het dossier wordt bij de begrotingscontrole opnieuw voorgelegd aan de ministerraad na een opvolging van de parameters van de berekening. 

* wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.