07 jul 2016 17:06

Justitie: actualisering van de tarieven voor telefoontaps

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tarieven actualiseert voor elektronische communicatie, inzake gerechtskosten.

Er werd een actieplan opgesteld met 29 concrete acties die er samen toe moeten leiden de gerechtskosten meer beheersbaar te maken. Het ontwerp van koninklijk besluit betreft één van deze acties en brengt de gehanteerde tarieven in lijn met de reële kostprijzen en dit ten gevolge van de technologische evoluties.

Het ontwerp beantwoordt aan de volgende vier doelstellingen:

  • vereenvoudiging van de tariefstructuur: van de 29 diensten met varianten komt men nu tot 7 tariefpakketten zonder varianten, wat de controle op de kostenstaten zal vergemakkelijken en betrouwbaarder maken
  • administratieve lastenvermindering: 49,31% van de 100 000 kostenstaten per jaar vertegenwoordigen slechts 11,2% van het budget van 1 300 000 euro, hetzij gemiddeld 2,6 euro per kostenstaat. Dit pakket wordt geforfaitariseerd, omdat de verwerking en de controle op deze kostenstaten een veelvoud kost.
  • tariefaanpassing volgens een kostenmodel
  • een verdere automatisering: met het project TANK zal de forfaitaire bijdrage na de realisatie van het project nog substantieel kunnen dalen, in het bijzonder voor identificatie en IMEI Track

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoeding van de medewerking