08 jun 2012 17:27

Kattenplan verplicht de sterilisatie van huis- en zwerfkatten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, belast met dierenwelzijn, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten.

Het ontwerp wil de groei van het kattenbestand, dat elk jaar met 6% toeneemt, indijken. Die toename zorgt voor een overbezetting van de dierenasielen en een verbreiding van zwerfkatten. Dat veroorzaakt meer euthanasieën in de overbevolkte asielen, en meer zwerfkatten verhogen het risico op de verspreiding van besmettelijke ziekten (leukose, kattenaids, neusverkoudheid, besmettelijke kattenbuikvliesontsteking en zoönoses als toxoplasmose, hoofdzeer en dolheid). Huiskatten steriliseren lijkt dus een oplossing te bieden om de wildgroei van het kattenbestand in te dijken.
In 2011 kwamen 35 000 katten in asielen terecht, waarvan 12 000 een dodelijk spuitje kregen. Dat waren er 2 000 meer dan in 2010. Twee nieuwe koninklijke besluiten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, over de sterilisatie van  zwerfkatten en katten in asielen, bij kwekers en particulieren moeten deze cijfers naar beneden halen. De ministerraad keurt die besluiten vandaag goed.

Het eerste koninklijk besluit vormt de wettelijke basis voor het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van Katten van de FOD Volksgezondheid.
Het voorziet in een geleidelijke sterilisatie van alle huiskatten in ons land:
• Vanaf 1 september 2012 moeten alle katten in de Belgische asielen gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn voor ze kunnen worden geadopteerd. Tot 1 maart 2013 kan de adoptant echter met het asiel een overeenkomst afsluiten om de sterilisatie door een arts van zijn keuze te laten uitvoeren binnen de zes maanden na adoptie. Een dergelijke overeenkomst kan nog tot 1 maart 2014 voor katten jonger dan zes maanden bij adoptie.
• Vanaf 1 september 2014 wordt deze maatregel naar kwekers en particulieren uitgebreid. Alle katten moeten dan vóór ze verkocht of weggegeven worden, gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie mogen worden verhandeld.
De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid zal in elke fase van het Plan de uitgevoerde maatregelen evalueren, onder andere door gebruik te maken van de jaarlijkse statistieken van de in de asielen opgevangen katten. Hij zal daarbij rekening houden met de volksgezondheid, en de regering belooft nu al om desnoods bijkomende maatregelen te nemen.
Een tweede koninklijk besluit is voor de gemeenten bestemd. Elke gemeente moet voor een contactpunt zorgen waar inwoners zwerfkatten kunnen melden, zodat ze gevangen, gesteriliseerd en weer vrijgelaten kunnen worden, of desnoods geëuthanaseerd. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat de gesteriliseerde zwerfkatten gevoederd worden en dat ze beschutting hebben tegen extreme weersomstandigheden. De gemeenten zullen via een specifiek formulier bepaalde gegevens over hun zwerfkattenbeleid moeten bijhouden.
De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid ijvert al jaren voor de sterilisatie van katten om het aantal asielkatten en gevallen van euthanasie te beperken. Dankzij het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van katten wordt de sterilisatie stapsgewijs verplicht voor alle katten. Intussen organiseren al heel wat asielen en verenigingen voor dierenbescherming sterilisatie- en bewustmakingscampagnes. In dat verband gaat op 14 juni aanstaande de campagne “De Zomer van de kat” van start.