17 jul 2009 11:53

KBC

Dekking van verliezen die KBC op bepaalde financiële instrumenten heeft geleden

Dekking van verliezen die KBC op bepaalde financiële instrumenten heeft geleden

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de dekking van verliezen die KBC op bepaalde financiële instrumenten heeft geleden. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders voert het akkoord van 14 mei 2009 uit tussen de Belgische Staat en KBC. Volgens dat akkoord verleent de staat haar dekking onder de voorwaarden bepaald bij overeenkomst voor de verliezen die KBC Groep NV, KBC Bank NV en hun dochtervennootschappen hebben geleden op een portefeuille van financiële instrumenten.

De nominale of notionele waarde van de gedekte financiële instrumenten bedraagt niet meer dan 19.970.590.000 euro. De verliezen worden ten laste genomen, voor de eerste laag van 3.156.500.000 euro, door KBC Groep NV, KBC Bank NV en hun dochtervennootschappen. Ze kunnen tot 90% worden gedekt door een inbreng van geld door de staat voor een tweede laag van 1.965.600.000 euro in ruil voor de uitgifte van aandelen of effecten die reglementair eigen vermogen van KBC Groep NV uitmaken. De staat.neemt ze ten laste voor 90% van het saldo. KBC Bank NV betaalt de staat een inschrijvingspremie en een garantiepremie waarvan de bedragen en de vervaldagen worden bepaald door de minister bevoegd voor Financiën.