03 apr 2009 11:53

Kinderbijslag

Kinderbijslag voor bepaalde categorieën van personeel dat door de staat wordt bezoldigd en voor de personeelsleden van de lokale politie

Kinderbijslag voor bepaalde categorieën van personeel dat door de staat wordt bezoldigd en voor de personeelsleden van de lokale politie

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 26 maart 1965 wijzigt op het vlak van de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigde personeel en voor personeelsleden van het operationele kader en het administratieve en logistieke kader van de korpsen van de lokale politie.

De adoptiepremie wordt formeel toegevoegd. De kinderbijslag en de maandelijkse toeslag worden betaald op het einde van de maand waarop ze betrekking hebben. De inwerkingtreding wordt verschoven naar de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere werd aangepast aan de opmerkingen van het Gemeenschappelijk comité van alle overheidsdiensten en van de werkgroep Beleidscoördinatie. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.